S&R&S V9.7 集成驱动注册表及文件列表

*********仅供论坛内研究使用************

S&R&S V9.7 驱动加强版文件列表

3wareDrv.sys
3waregsm.sys
3wDrv100.sys
2310_00.sys
a320raid.sys
aac.sys
aacsas.sys
aar81xx.sys
AARSI3X.SYS
abp480n5.sys
adp94XX.sys
adpu160m.sys
adpu320.sys
aec68X5.sys
AEC671X.SYS
AEC6210.sys
AEC6260.sys
AEC6280.SYS
AEC6880.SYS
AEC6890.SYS
aec6897.sys
AEC67160.SYS
aec67162.sys
aha154x.sys
ahci8086.sys
aic78u2.sys
aic78xx.sys
ALIIDE.SYS
AMDIDE.SYS
amdk8.sys
amsint.sys
arcm_x86.sys
asc3550.sys
asc.sys
bcraid.sys
cd20xrnt.sys
CMDIDE.SYS
cpqarray.sys
CPQARRY2.sys
cpqfcalm.sys
csb6ide.sys
dac2w2k.sys
dac960nt.sys
dellcerc.sys
DMX3191.SYS
DMX3194.SYS
DPTI2O.SYS
DPTSCSI.SYS
fastsx.sys
fasttrak.sys
FD16_700.SYS
FIREPORT.SYS
ft8300.sys
ftsata2.sys
gd31244.sys
hidusb.sys
hpn.sys
hpt3xx.sys
hpt371.sys
hpt374.sys
hptmv.sys
i2omp.sys
iastor.sys
ift2000.sys
ini910u.sys
inia100.sys
inic162x.sys
ipsraidn.sys
iteraid.sys
Jraid.sys
m5228.sys
m5281.sys
m5287.sys
m5288.sys
m5289.sys
MegaIDE.sys
mouhid.sys
mraid35x.sys
mv614x.sys
nfrd960.sys
NVATABUS.SYS
nvraid.sys
perc2.sys
PnP649r.sys
Pnp680.sys
PnP680r.sys
ql10wnt.sys
ql1080.sys
ql1240.sys
ql1280.sys
ql2100.sys
ql2200.sys
ql2300.sys
ql12160.sys
raidsrc.sys
ramdisk.sys
ramdriv.sys
rr232x.sys
S150sx8.sys
Si3112.sys
Si3112r.sys
Si3114.sys
Si3114r5.sys
Si3114r.sys
Si3124.sys
Si3124r5.sys
Si3124r.sys
Si3132.sys
Si3132r5.sys
SISIDE.SYS
sisraid2.sys
sisraid4.sys
SiWinAcc.sys
sparrow.sys
spddlang.sys
Sptrak.sys
st8350.sys
sym_hi.sys
sym_u3.sys
symc8xx.sys
symc810.sys
symmpi.sys
TOSIDE.SYS
TRM3X5.SYS
ulsata2.sys
ulsata.sys
ultima.sys
ULTIMARX.sys
ultra.sys
VIAIDE.SYS
viamraid.sys
viapdsk.sys
W2KADV.SYS
WD7296A.SYS

版权声明:
作者:xiaoniba
链接:https://blog.xiaoniba.com/2007/06/08/srs-v97-%e9%9b%86%e6%88%90%e9%a9%b1%e5%8a%a8%e6%b3%a8%e5%86%8c%e8%a1%a8%e5%8f%8a%e6%96%87%e4%bb%b6%e5%88%97%e8%a1%a8/
来源:小泥吧的博客
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>